ΔΟΜΕΣ

Σύμφωνα με την παρ. 3,  άρθρο 110 του Ν.4172/2013, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να ιδρύει Δομές Φιλοξενίας για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπερήλικες, γυναίκες σε κύηση, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, θύματα βασανιστηρίων κ.α. ( σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.3907/2011).

Σκοπός της λειτουργίας της εκάστοτε Δομής είναι η παροχή ενός σταθερού πλαισίου διαμονής (βραχείας και μέσης διάρκειας), ικανού να καλύπτει όχι μόνο τις βασικές βιοτικές και κοινωνικές ανάγκες των φιλοξενουμένων, αλλά και τις παιδαγωγικές και μαθησιακές ανάγκες αυτών, διασφαλίζοντας βασικές παραμέτρους όπως η ελευθερία στην κίνηση και την έκφραση, η αναγνώριση της ατομικής τους αξίας, η αξιοπρέπεια, η ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αφορούν στη στέγαση και σίτιση, την ενημέρωση και πληροφόρηση των φιλοξενουμένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην χώρα υποδοχής, την ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, την παροχή βασικών ειδών ατομικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Για τη διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών αναφορικά με τη συνολική λειτουργία, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης των Δομών Φιλοξενίας, έχει καταρτισθεί Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας που καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, τις προϋποθέσεις φιλοξενίας των υπηκόων τρίτων χωρών, τις διαδικασίες ένταξης σε αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού.