ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Συγκρότηση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές υπηρεσίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Η Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Αθήνα, έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και του συντονισμού των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες . Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Υ.) , οι έκτακτες και οι κινητές μονάδες υποδοχής και ταυτοποίησης.