16-01-2015: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ , ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισµός σε Ευρώ µε προσφορές μέχρι του ποσού των διακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (296.190,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών:
α) Ενδύματα 
β) Υπόδησης 
γ)Πετσέτες-Σεντόνια  
δ)Στρώματα -Μαξιλάρια 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηκόων τρίτων χωρώνπου φιλοξενούνται στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι διακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ (296.190,00 €) (και για τις τέσσερις Ομάδες)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κρατήσεων, και η επιμέρους δαπάνη για κάθε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω επιμεριζόμενα ποσά ανά Ομάδα. Η συνολική δαπάνη συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την αναζήτηση του διαγωνισμού, ο Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ είναι 5367 

Για το πλήρες τεύχος της διακήρυξης πατήστε εδώ