09-04-2015: 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη «Διοργάνωση τριών εκδηλώσεων δημοσιότητας για την προβολή του Έργου Χρηματοδότηση του Κόστους Λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου»

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 06/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισηςπροσφορών: 06/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 06/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επί της οδού Λ.Συγγρού 83, στην Αθήνα(υπόψη 2ης Επιτροπής Αξιολόγησης),  και παραλαμβάνονται με απόδειξη,. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία  και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ